خودرو آتش نشانی سبک با ظرفیت 6 تنcarsfiree

خودرو آتش نشانی سبک
خودرو آتش نشانی سبک
خودرو آتش نشانی سبک

نقد و بررسی

خودرو آتش نشانی سبک با ظرفیت 6 تن

خودرو آتش نشانی سبک

خودرو آتش نشانی سبک جهت کنترل حریق های شهری و اطفاء انواع حریق های نوع A و B و انجام عملیات امداد و نجات جاده ای

 

خودرو آتش نشانی سبک

 

پمپ آب خودرو آتش نشانی سبک

1- ﭘﻤﭗ آب ﻃﺮح ﮔﻮداﯾﻮا 1500 و ﯾﺎ روزﻧﺒﺎور (ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮانو داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
2- ﻧﻮع ﭘﻤﭗ : ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮏ ﻓﺸﺎره- ﻓﺸﺎر 10 اﻟﯽ 12 ﺑﺎر
3- ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء : ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ – ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ : آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم -ﭼﺪن
4- ﭘﻤﭗ آب داراي ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻼء ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
5- داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﻫﻮزرﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
6- داراي دو ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻓﻠﮑﻪ اي در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻤﭗ
7- ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد
8- داراي ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﮑﺶ ﺑﺎ ﻫﯿﺪراﻧﺖ و درب ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻮري اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
9- از ﻓﻠﻨﭻ و ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد – در ﮐﻨﺎر ﭘﻤﭗ ﮔﺎز دﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

 

مخزن آب خودروی آتش نشانی سبک :

1- ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن آب ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NFPA
2- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن آب ﺣﺪود 3000 ﻟﯿﺘﺮ؛(ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺎز ﺷﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد)
3- ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ( در ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺨﺰن اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.)
4- داراي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2,5و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮ رﯾﺰي آب ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ ﻧﺮﯾﺰد
5- ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
6- درب درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدي آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و داراي ﺑﺎزوي ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
7- داراي ﻣﻮج ﮔﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ,داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳﺐ
8- ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
9- ﺣﻔﺮه ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ و ﻟﺠﻦ درون ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
10- ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 2 اﯾﻨﭽﯽ و ﺗﮏ ﺿﺮب در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ
11- ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ورودي از ﻫﯿﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ از ﻧﻮع آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (از ﻫﺮ ﻃﺮف ﯾﮏ ﻋﺪد )
12- اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ راﺑﻂ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻤﭗ آب وﺻﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
13- ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺨﺰن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
14- ﻣﺨﺰن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روي ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ 4ﻋﺪد ﻗﻼب ﺑﺎﺷﺪ.
15- ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺰن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
16- ﻧﺼﺐ ورق آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم آﺟﺪار در ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺮوي آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﻋﺪم ﻟﯿﺰ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ

 

 

خودرو آتش نشانی سبک

 

مخزن فوم خودروی آتش نشانی سبک :

1- ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم300 ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NFPA
2- ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
3- درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي ﻣﺨﺰن و درﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
4- ﻣﺨﺰن ﻓﻮم از ﻣﺨﺰن آب ﻣﺠﺰا ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
5- ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ 2 اﯾﻨﭽﯽ ﺗﮏ ﺿﺮب ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ زﯾﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ي ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ

6-ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم داراي ﮔﺮداﺑﮕﯿﺮ و 2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
7- ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﺰن آب ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
8- داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
9- ﻧﺼﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ (ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ)ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺗﮑﻀﺮب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

کابین خودرو آتش نشانی سبک

پروفیل های استاندارد 40×40و 20×40

1- ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
2- ﻧﺼﺐ5ﻋﺪد درب ﮐﺮﮐﺮه اي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﻗﻔﻞ ﺑﺮاي ﮐﺎﺑﯿﻨﻬﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﻤﭗ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
3- ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد
4- ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﮐﺸﻦ و ﻧﺮدﺑﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ روي ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
5- ﻧﺼﺐ ﻧﺮدﺑﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو
6- ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻨﻬﺎ از ورق آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم آﺟﺪار ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
7- ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و رﮐﺎب ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد
8- ﺷﻞ ﮔﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ زﯾﺮ ﮔﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

9- ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻨﯿﻮﻣﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﻐﺰش و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط اﺷﯿﺎء
10- ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪادو ﻧﺠﺎت و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
11- ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي 1/5و2/5 از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 2 ﺣﻠﻘﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﭘﻤﭗ
12- ورق ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
13- ﻧﺼﺐ رﮐﺎب و دﺳﺘﮕﯿﺮه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

برق – هوای فشرده – تابلوی عملیاتی خودروی آتش نشانی سبک

1-نصب دستگاه  آمپلی فایر – بلندگو – میکروفن  از نوع مرغوب با کارائی مطلوب

2- نصب چراغ گردان سرتاسری ال ای دی  با آینه های انعکاس نوری روی سقف کابین راننده با پایه

3-  نصب چراغ های رو شنایی در محل تعبیه هوزریل-کابین تجهیزات -کابین پمپ

4- نصب چراغهای روشنایی و علائم ترافیکی مطابق استاندارد

5-نصب یک عدد چراغ گردان تکی در عقب خودرو

6- نصب آژیر 4 حالته خطر با صدای زیر و بم

7- نصب تابلوی عملیاتی راه اندازی در انتهای خودرو که دارای گیج های خلاء و فشار می باشد

8- تابلو دارای هشدار دهنده پایین امدن سطح مخزن آب و فوم می باشد

7- نصب آژیر 4 حالته خطر با صدای زیر و بم

8- نصب تابلوی عملیاتی راه اندازی در انتهای خودرو که دارای گیج های خلاء و فشار می باشد

9- تابلو دارای هشدار دهنده پایین آمدن سطح مخزن آب و فوم می باشد

10- به منظور جلو گیری از هرگونه اتصالی ,کلیه سیم کشی ها و تقسیم ها در داخل داکت انجام می شود

 

هوزریل

 1. نوع برقی
 2. دستی با 25 متر شلنگ فشار قوی
 3. به همراه نازل تفنگی سه حالته

 

سیستم انتقال نیرو 

1- گاردون کشی مناسب و استاندارد با ارائه تست فرم و بالانس

2- نصب پشت گیر بکسی و درور زیاد کن متناسب با گشتاور پمپ

 

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر:

1- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر 1000 اﻟﯽ2000ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 10 ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
2- ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر- ﭘﺎﯾﻪ – ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﺮﻧﺎزل از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم
3- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮدش دوراﻧﯽ 360درﺟﻪ اﻓﻘﯽ و 15- ﺗﺎ80+ درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
4- ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ 45اﻟﯽ55 ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
5- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آب و ﮐﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد

 

تجهیزات

محفظه قرارگیری 6 حلقه شلنگ آتش نشانی 25 متری، شلنگ های نخ پرلون 2.5 و 1.5 اینچ، کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز و CO2،فن تخلیه دود، نازل شیردار 2.5 و 1.5 اینچ، تبدیل 1.5 به 2.5 اینچ، جعبه کمک های اولیه، کلاه آتش نشانی، چراغ قوه، لوله های خرطومی سخت، صافی سوپاپ دار، نردبان کشویی دو تکه 6 متری

 

خودرو آتش نشانی سبک

 

شاسی خودرو آتش نشانی سبک

ایسوزو با ظرفیت 6 تن

 1. ديد گسترده و راحتي در سوار و پياده شدن دارد
 2. كولر و فرمان هيدروليك دارد
 3. مجهز به سيستم هوشمند ECMدارد
 4. كاتاليست اگزوزدارد
 5. توربو شارژ و اينتر كولردارد
 6. مطابق با استاندارد هاي آلايندگي اروپا(EURO4)دارد
 7. حداقل شعاع گردش(متر)5.1
 8. حداكثر توان بالاروي از شيب(درصد)34
 9. حداكثر سرعت مجاز با بار (كيلومتر در ساعت)102
 10. باطری12V-110A
 11. دینام12V-60A
 12. ظرفیت باک75lit
 13. رینگ5.5-16
 14. لاستیک7.00-16-10PR(71Psi)
 15. ترمز دستیمکانيکی در انتهای گيربکس
 16. ترمز کمکیترمز موتور(خفه کن موتور )
 17. نوع ترمزدو مداره، کاسه ای، هیدرولیک
 18. تعداد تیرکهای عرضی6
 19. جنس شاسیSAPH 440
 20. ضخامت شاسی4.5
 21. عرض شاسی630&740
 22. طول شاسی4520
 23. نوع شاسینردبانی
 24. سیستم فرمانفرمان ساچمه گردان هيدروليكي
 25. سیستم تعلیق فنر تخت چند لايه مجهز به كمك فنر هيدروليك تلسكوپي دو طرفه
 26. نوع کلاچتك صفحه اي خشك با فنر ديافراگمي ، هيدروليك ، قطر خارجي 240 ميلي متر
 27. نوع گیربکسMSB5S
 28. حداکثر گشتاور(کیلوگرم.متر/ دور در دقیقه)230/1500-3200
 29. حداکثر قدرت(اسب بخار/ دور در دقیقه)120/2900
 30. نسبت تراکم15.9
 31. حجم موتور2999cc
 32. قطر و کورس پیستون(میلیمتر)95.4 &104.9
 33. نوع موتور4 سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
 34. وزن مجموع ناخالص5.200

کاتالوگ

کاتالوگ خودرو آتش نشانی سبک

 

فروشگاه بارانا تجهیز هوشمند 

کاربری

خودروی آتش نشانی سبک

شاسی

ایسوزو با ظرفیت 5.2 تن

پمپ آب

تک مرحله ای ، با ظرفیت 1500Lit/m، با فشار 8-10 بار

مخزن آب و فوم

جنس مخزن آب ST304 به ظرفیت مخزن آب 2000 لیتر و مخزن فوم ST316 به ظرفیت 150 لیتر

کابین

پروفیل های استاندارد 40×40و 20×40، جنس استنلس استیل، پوشش دیواره ورق ST37،کف و سقف ورق های آلومینیوم آجدار 2و3 میلیمتر، 5 عدد درب کرکره ای از جنس آلومینیوم آنودایز شده

تجهیزات

محفظه قرارگیری 6 حلقه شلنگ آتش نشانی 25 متری، شلنگ های نخ پرلون 2.5 و 1.5 اینچ، کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز و CO2،فن تخلیه دود، نازل شیردار 2.5 و 1.5 اینچ، تبدیل 1.5 به 2.5 اینچ، جعبه کمک های اولیه، کلاه آتش نشانی، چراغ قوه، لوله های خرطومی سخت، صافی سوپاپ دار، نردبان کشویی دو تکه 6 متری و …

هوزریل

نوع دستی مهاردار با 25 متر شلنگ فشار قوی نخ دار و هرزگرد فشار قوی ایتالیایی به همراه نازل تفنگی سه حالته

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خودرو آتش نشانی سبک با ظرفیت 6 تن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالات و پاسخ‌های مشتریان

هنوز هیچ سوالی وجود ندارد، اولین کسی باشید که برای این محصول سوالی مطرح می کنید.

برای هر پاسخ جدید یک اعلان برای من ارسال کن.

محصولات مرتبط