خودرو آتش نشانی سنگین 26 تن کاویانfire-truck-26

خودرو آتش نشانی سنگین
خودرو آتش نشانی سنگین

نقد و بررسی

خودرو آتش نشانی سنگین 26 تن کاویان

مشخصات فنی خودرو آتش نشانی سنگین 

خودرو آتش نشانی سنگین جهت مهار حریق های گسترده و سنگین در پالایشگاه، مراکز پتروشیمی، پایانه های نفتی و … با قابلیت کنترل کلیه عملیات از فاصله 100متری می باشد .

 

شرکت بارانا تجهیز هوشمند با بکارگیری متخصصان ، اقدام به تجهیز و سفارش خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی نموده است

تجهیز با کیفیت خودروی خود رابه ما بسپارید

 

سفارش ساخت مخازن با جنس کربن و یا گالوانیزه نیز پذیرفته می شود.

خودرو آتش نشانی سنگین

خودرو آتش نشانی سنگین 

 

مخزن آب خودرو آتش نشانی سنگین :

 1. ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن آب ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 2. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن آب 10000ﻟﯿﺘﺮ؛ (ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺎز ﺷﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد)
 3.  ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ و ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
 4.  داراي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 4و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮ رﯾﺰي آب ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ ﻧﺮﯾﺰد.
 5.  ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 50 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 6.  درب درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدي آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و داراي ﺑﺎزوي ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 7. داراي ﻣﻮج ﮔﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿـــﯽ ,داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
 8.  ﺣﻔﺮه ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ و ﻟﺠﻦ درون ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 9.  ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 2 اﯾﻨﭽﯽ و ﺗﮏ ﺿﺮب در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ
 10.  ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ورودي از ﻫﯿﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دو ونیم اینچ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﮐﻮﺑﻠﯿﻨﮓ از ﻧﻮع آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 11.  اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ راﺑﻂ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻣﯿﺮاب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ آب وﺻﻞ ﻣﯿﮕﺮدد
 12.  ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺨﺰن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 13.  ﻣﺨﺰن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روي ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ 4ﻋﺪد ﻗﻼب ﺑﺎﺷﺪ
 14.  ﻧﺼـﺐ ﻣﺨﺰن ﺑﺮ روي ﺷـﺎﺳـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪي و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد14 ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 15. ﻧﺼﺐ ورق آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم آﺟﺪاردر ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺮوي آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﻋﺪم ﻟﯿﺰ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ

 

 ﻣﺨﺰن ﻓﻮم :

 1. NFPA – ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم 1000 ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 2. ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 3.  درﯾﭽﻪ ﻧﻔﺮ رو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ دوره اي ﻣﺨـﺰن و درﭘـﻮش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 4. ﻣﺨﺰن ﻓﻮم از ﻣﺨﺰن آب ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 5.  ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ 2 اﯾﻨﭽﯽ ﺗﮏ ﺿﺮب ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ زﯾﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ي ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ
 6. ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم داراي ﮔﺮداﺑﮕﯿﺮ و 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 7. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﺰن آب ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 8. داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن
 9.  ﻧﺼﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ (ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ)ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺗﮑﻀﺮب ﻣﯿﺮاب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

خودرو آتش نشانی سنگین

خودرو آتش نشانی سنگین

 

پمپ آب همراه با لوله کشی و اتصالات:

 1. پمپ آب طرح گودایوا 6500 ساخت ایران
 2. نوع پمپ : گریز از مرکز تک فشاره
 3. فشار 10الی 12 بار
 4. نوع دستگاه خلاء : پیستونی اتوماتیک
 5. نوع جنس بدنه : آلومنیوم
 6. پمپ آب دارای شیر تخلیه نهایی و سیستم خلاء کننده می باشد
 7. دارای انشعابات خروجی مناسب با ظرفیت مانیتور و هوزریل می باشد
 8. دارای سه خروجی اینچ مجهز به شیر فلکه ای در قسمت انتهای پمپ
 9.  جنس لوله ها متناسب با جنس مخزن طراحی و نصب می گردد
 10. دارای دو عدد مکش 4 اینچی با هیدرانت و درب مخصوص و توری استیل می باشد
 11.  از فلنچ و لرزه گیر مناسب استفاده می شود
 12. در کنار پمپ گاز دستی پیش بینی می گردد
 13. شیرآلات از نوع تک ضرب دسته گازی (پنوماتیک نباشند )

 

مانیتور :

1-ظرفیت مانیتور 4500 لیتر بر دقیقه با فشار 10 بار می باشد

2- نصب مانیتور- پایه – لوله و سرنازل از جنس آلیاژبرنز و لوله ها از جنس استیل

3- قابلیت گردش دورانی 360 درجه افقی و 15- تا80+ درجه عمودی می باشد

4- قدرت پرتاب حداکثر 60الی70 متر قابل تنظیم می باشد

5- مناسب برای آب و کف می باشد و به صورت برقی کنترل می گردد

 

 

خودرو آتش نشانی سنگین

خودرو آتش نشانی سنگین

 

 

 

هوزریل :

1-خودرو دارای دو عدد قرقره هوزریل در محفظه ای که دسترسی آن سریع و آسان بوده و مجهز به شیر تک ضرب و در دو طرف تعبیه می شود و ضمنا کلیه قرقره ها به صورت برقی و دستی قابلیت جمع کردن شیلنگ را داشته باشد .

2- نصب هوزریل با صفحه و پایه های آلومنیوم به منظور جلوگیری از خوردگی

3- هوزریل مربوطه با شلنگ 1 اینچ 30 متری با دبی 5 کیلوگرم در دقیقه با جمع کن برقی و دستی

 

برق – هوای فشرده – تابلوی عملیاتی :

1-نصب دستگاه آمپلی فایر – بلندگو – میکروفن از نوع مرغوب با کارائی مطلوب

2-نصب تابلوی عملیاتی در پشت خودرو (کابین پمپ )جهت انجام عملیات

3- نصب چراغ گردان سرتاسری ال ای دی با آینه های انعکاس نوری روی سقف کابین راننده با پایه

4- نصب چراغ های رو شنایی در محل تعبیه هوزریل-کابین تجهیزات -کابین پمپ

5- نصب چراغهای روشنایی و علائم ترافیکی مطابق استاندارد

6-نصب یک عدد چراغ گردان تکی در عقب خودرو

7- نصب آژیر 4 حالته خطر با صدای زیر و بم

8- نصب تابلوی عملیاتی راه اندازی در انتهای خودرو که دارای گیج های خلاء و فشار می باشد

9- تابلو دارای هشدار دهنده پایین آمدن سطح مخزن آب و فوم می باشد

10- به منظور جلو گیری از هرگونه اتصالی ,کلیه سیم کشی ها و تقسیم ها در داخل داکت انجام می شود

11 – دارای پرژکتور تلسکوپی در ارتفاع 180 سانتی از سقف خودرو جهت دید بهتر در عملیات شب

 

خودرو آتش نشانی سنگین

خودرو آتش نشانی سنگین

 

کابین سازی:

1- کلیه پروفیل های مورد استفاده در اسکلت اصلی و جانبی از پروفیل کربن استیل استفاده می گردد

2- نصب7عدد درب کرکره ای با دستگیره و قفل برای کابینهای تجهیزات و پمپ جهت دسترسی آسان به قسمت های مختلف

3- ساخت استراکچر متناسب با کابین خودرو طراحی و اجرا می گردد

4- فضای لازم جهت نصب لوله ساکشن و نردبان آتش نشانی روی سقف خودرو پیش بینی می گردد- 5-نصب نردبان در انتهای کابین جهت صعود به سقف خودرو

6- پوشش محافظ فوقانی سقف و کف کابینها از ورق آلومنیوم آجدار بوده و امکان برداشتن و نصب مجدد برای کارهای تعمیراتی را دارا می باشد

7- طراحی گلگیرها و رکاب ها متناسب با استراچکر صورت میگیرد

8- شل گیر لاستیکی زیر گل گیر نصب می گیرد

9- نصب حفاظ با پایه های آلومنیومی در اطراف سقف خودرو جهت جلوگیری از لغزش و احتمال سقوط اشیاء

10- جانمایی مناسب در فضای داخلی کابین جهت استقرار تجهیزات امدادو نجات و آتش نشانی

11- جانمایی جهت شلنگ های 5/1و5/2 از هر کدام به تعداد 2 حلقه در کابین پمپ

12-ورق بدنه کابین ها از جنس آلومنیوم استفاده می گردد

13- نصب رکاب و دستگیره در محل های مناسب

14- دارای مخزن پودر 250 کیلویی با 2 خروجی به همراه 2 عدد کپسول ازت

 

سیستم انتقال نیرو :

1- گاردون کشی مناسب و استاندارد با ارائه تست فرم و بالانس

2- نصب دور زیاد کن متناسب با گشتاور پمپ

 

رنگ آمیزی:

1-در ابتدا کلیه سازه ها چربی زدایی می گردد .

2-سپس رنگ آمیزی لایه زیرین انجام می گردد .

3- قسمتهای که با گل و لای تماس دارند کاملا موم پاشی یا قیر پاشی می گردد

4- کلیه لوله کشی ها و اتصالات رنگ آمیزی می گردد

5-رنگ آمیزی اسکلت فلزی کابینها قبل از نصب ورق های آلومنیومی انجام می گردد

6- رنگ آمیزی بدنه مخزن و کابینها متناسب با رنگ فابریک خودرو انجام می گردد

7- رنگ آمیزی شاسی خودرو بعد از موم پاشی یا قیر پاشی

8- اپکسی کردن مخزن آب در صورتی که از جنس کربن باشد

9- خط کشی و شبرنگ کاری طبق نظریه کارشناسان و یا کارفرما انجام می گیرد

 

سایر

1-کتابچه راهنمای سرویس و راه اندازی و نقشه لوله کشی ،ابزار دقیق ،نصب تجهیزات و ………در پایان می بایست

تحویل کارفرما گردد

2-لازم به ذکر است کلیه مراحل ساخت براساس طرح کیفی ساخت توسط بازرسی فنی شرکت کنترل

می گردد .

 

توضیحات :

قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد

مدت اعتبار پیش فاکتور 15 روز از زمان ارسال می باشد

 

شرح گارانتی :

با توجه به نوع درخواست مشتری مدت زمان و تجهیزات تحت گارانتی شرایط متغیر است .

همچنین لازم به ذکر می باشد که این شرکت به مدت یکسال به صورت رایگان سه مرتبه از خودرو در محل بازدید به عمل می آورد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت خودرو و تجهیز آن با شماره 09901155125 و یا تلفن گویا:02128423125 داخلی یک تماس حاصل فرمایید . مشاوره و هر گونه راهنمایی در زمینه خودروهای آتش نشانی رایگان می باشد.

شما میتوانید سایر خودرو های امداد و نجات را در این فروشگاه بازدید کنید

 

کاتالوگ 

کاتالوگ خودرو آتش نشانی سنگین 26 تن کاویان

 

 

نوع خودرو آتش نشانی

خودرو آتش نشانی سنگین 26 تن

شاستی

به سفارش مشتری

مخزن آب

1- ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن آب ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردNFPA
2- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن آب 10000ﻟﯿﺘﺮ؛ (ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺎز ﺷﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد)
3- ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ و ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

مخزن فوم

1- ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﻓﻮم 1000 ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردNFPA
2- ﻣﺨﺰن از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﻤﭗ آب

ﭘﻤﭗ آب ﻃﺮح ﮔﻮداﯾﻮا 4500 اﺳﺘﺎﻧﺪارد -اﯾﺮاﻧﯽ
2- ﻧﻮع ﭘﻤﭗ : ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮏ ﻓﺸﺎره
3- دﺑﯽ 4500 ﻟﯿﺘﺮ
4- ﻓﺸﺎر 10 اﻟﯽ 12 ﺑﺎر

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر :

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر 4500 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 10 ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزي :

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻧﺼﺐ5ﻋﺪد درب ﮐﺮﮐﺮه اي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﻗﻔﻞ ﺑﺮاي ﮐﺎﺑﯿﻨﻬﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﻤﭗ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮد

کاربرد

خودرو آتش نشانی سنگین جهت مهار حریق های گسترده و سنگین در پالایشگاه، مراکز پتروشیمی، پایانه های نفتی و … با قابلیت کنترل کلیه عملیات از فاصله 100متری می باشد

گارانتی

با توجه به نوع درخواست مشتری مدت زمان و تجهیزات تحت گارانتی شرایط متغیر است .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خودرو آتش نشانی سنگین 26 تن کاویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالات و پاسخ‌های مشتریان

هنوز هیچ سوالی وجود ندارد، اولین کسی باشید که برای این محصول سوالی مطرح می کنید.

برای هر پاسخ جدید یک اعلان برای من ارسال کن.

محصولات مرتبط